• 1008.jpg
 • 1002.jpg
 • Grasrot-Plakat-Liggende.jpg
 • 1004.jpg
 • 1009.jpg
 • 1001.jpg
 • 1011.jpg
 • Sparebanden-sykkelkarusell.jpeg
 • 1006.jpg
 • 1005.jpg
 • 1010.jpg
 • 1003.jpg
 • 1007.jpg

vedtatt av Forbundsstyret 01.12.07)

Generelt vises til UCIs Cycling for All regulations.
For klasser som ikke er beskrevet i dette reglement skal konkurransen avholdes i.h.t MTB reglementet.


Definisjon av turritt terreng
Turritt er et av Norges Cykleforbunds (kretser og klubber) tilbud til alle sykkelinteresserte, og har som formål å være til inspirasjon for mosjon og trening.

§ 1 Godkjennelse/tillatelse
For å kunne arrangere turritt terreng godkjent av NCF, må tillatelse være innhentet fra skogsmyndigheter/grunneier.
Arrangøren må følge ”Lov om friluftslivet”. Loven er tilgjengelig på følgende nettside: http://www.lovdata.no/all/tl-19570628-016-001.html#2.

Dersom deler av løypen går på offentlig vei må tillatelse også være innhentet fra politi- og vegmyndighet. I slike tilfeller må arrangører også følge ”Forskrift om konkurransekjøring på veg åpen for alminnelig ferdsel”, fastsatt av Vegdirektoratet 8. juli 1986. Forskriften er tilgjengelig på følgende internettside: http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19860708-1587.html

Arrangøren skal i sin søknad oppgi navn på rittleder. Arrangøren av turritt skal være tilsluttet NCF.

Arrangøren/rittleder må ha tilstrekkelig kunnskap om reglementet og foreliggende tillatelser. NCF kan oppnevne Teknisk Delegert (TD) som skal påse at reglementet og tillatelser følges. Omkostninger ved TD dekkes av NCF.


§ 2 Lisenser
For å kunne delta i turritt godkjent av NCF, må gyldig helårslisens være løst for konkurranseåret. Deltakere uten helårslisens må løse engangs turrittlisens før start.

Utenlandske deltakere må ha godkjent lisens fra sitt forbund eller avgi egenerklæring på at de deltar på eget ansvar.

Har rytter løst helårslisens, kan ikke vedkommende rytter løse engangslisens. Ryttere med helårslisens melder seg på med sin klubbs navn og kan i tillegg ha med navn tilknyttet en bedrift. Dette forutsetter klubbens godkjenning. Klubben skal også godkjenne hvilke trøye/drakt som kan benyttes.

Kommersielle Team-navn, som ikke er registrert i NCF, kan ikke benyttes.


§ 3 Startkontingent og påmelding
For alle arrangement skal startkontingent og påmeldingsfrist være angitt i terminlisten og innbydelsen. Dersom etteranmeldelse godtas kan arrangøren øke startkontingenten med inntil 100 – hundre – prosent.


§ 4 Startinndeling og klasser
Startordningen foretas på den måten arrangøren finner praktisk og sikkerhetsmessig forsvarlig sammen med politi- og vegmyndighet.

Startordningen må fremgå av innbydelsen.

Klasseinndelingen for turritt består av ryttere som i konkurranseåret fyller:

Menn Betegnelse Kvinner Betegnelse
17 – 19 år M17 17 – 19 år K17
20 – 29 år M20 20 – 29 år K20
30 – 39 år M30 30 – 39 år K30
40 – 49 år M40 40 – 49 år K40
50 – 59 år M50 50 – 59 år K50
60 – 69 år M60 60 – 69 år K60
70 og eldre M70 70 og eldre K70

Arrangør kan dele inn i 5-års klasser for klassene 20 år og eldre.


§ 5 Sikkerhet og service
Sikkerheten i et turritt er viktig. Både arrangører og deltakerne har ansvar for at sikkerheten i rittet er ivaretatt. Arrangørene må alltid vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å ivareta sikkerheten, spesielt gjelder dette forhold som gjelder ritt traseen og startordningen.

Arrangørens forhold
a) Vedrørende gjennomføring og løypemerking henvises det til UCI-MTB reglement.
b) Farlige og vanskelige punkter i løypen skal være tydelig merket.
c) Arrangørene må sørge for tilstrekkelig vakthold i henhold til gitte tillatelser.
d) Drikkestasjoner bør plasseres for hver 30. km, og være store/brede nok til å romme et stort antall ryttere. Hvis rittet er svært krevende bør denne avstanden forkortes, og i lett trase kan avstanden øke noe. I turritt som er lengre enn 60 km bør det være flere typer drikke og dessuten tilbud på hensiktsmessig fast føde. Drikke- og matstasjonenes plassering skal være merket og gjøres kjent for deltakerne før start.
e) Arrangøren plikter å ha et kjøretøy bak siste rytter.
f) Sanitet skal være tilstede ved arrangementet. Sanitetstjenesten må være satt opp i forhold til rittets størrelse og lengde. Arrangøren bør utarbeide en beredskapsplan i tilfelle av alvorlige ulykker. Arrangørene bør ha et tilgjengelig kjøretøy som kan frakte personer til sykehus/lege i tilfelle ambulansen er på oppdrag.
g) Rittraseen bør være mest mulig rettlinjet når den nærmer seg målområdet. Selve målområdet bør enten være flatt eller plassert på toppen av en bakke. Målområdet bør uansett være bredt nok til at flere ryttere kan gå i mål samtidig uten å komme i veien for hverandre. Målområdet bør være organisert og utstyrt for nødvendige kontrollfunksjoner og for å unngå trengsel og kødannelser. Drikke- og matservering, garderober og dusj, må være godt merket og tilgjengelig nær målområdet.
h) Et godt kommunikasjonssystem behøves mellom rittleder/arrangør og førstehjelp/lege.

Deltakernes forhold
a) Det er påbudt å benytte CE-godkjent hjelm.
b) I fellesstart skal standard rundbanesykkel benyttes. Det er forbudt å montere utstyr for
temporitt, eller landeveiskonkurranser (konf. NCF Utstyrsreglement)
c) Dersom deler av rittraseen benytter offentlig vei som ikke er sperret for normal trafikk,
skal trafikkreglene overholdes, og arrangøren er pliktig til å orientere deltakerne om
dette før start.
d) All hjelp/langing må skje på høyre side av veien. Det er forbudt med følgebiler.
e) Langing/hjelp fra kjøretøy i fart er ikke tillatt.


§ 6 Straffereaksjoner ved reglementsbrudd
Dersom en rytter opptrer uaktsomt, usportslig eller ikke følger veitrafikkreglene, kan arrangøren diskvalifisere rytteren eller eventuelt nekte rytteren å starte. Hvis det foretas diskvalifikasjoner, skal arrangøren innen 10 – ti – dager sende rapport til NCF. Rapporten skal inneholde rytterens navn og begrunnelse for diskvalifikasjonen.

Ved reglementsbrudd fra arrangøren kan NCF ilegge bøter eller frata rettigheter til å arrangere fremtidige ritt.

Ved reglementsbrudd fra rytter/rytters klubb kan NCF ilegge bøter eller foreta andre forføyninger.


§ 7 Tidtaking, resultatlister og premiering
Arrangøren skal tilstrebe å gi deltakerne individuell tid og rangering. Hvordan tidtaking/rangering håndteres skal opplyses i innbydelsen. Resultatlisten settes opp etter klasseinndeling i henhold til § 4. Alle listene skal sendes til 
forbundet innen 10 – ti – dager etter at arrangementet ble avholdt.

Alle fullførende deltakere skal ha lik premiering. Utforming bestemmes av arrangør.
Dette er likevel ikke til hinder for at arrangører kan særskilt, men likt premiere:
- Deltagere som fullfører innen en maksimaltid eller lignende ordning
- Deltagere som har fullført rittet flere ganger
- Deltakere som har fullført et bestemt antall ritt i en rittserie.

Gavepremier kan trekkes ut på tilfeldige startnummer. Det er ikke tillatt med pengepremier. Premiering for innlagte spurter og lignende, skal ikke forekomme i turritt

sparebanken400

sport

peppes400

stamina

benergi

sponsor