• Grasrot-Plakat-Liggende.jpg
 • 1003.jpg
 • Sparebanden-sykkelkarusell.jpeg
 • 1011.jpg
 • 1002.jpg
 • 1009.jpg
 • 1006.jpg
 • 1010.jpg
 • 1001.jpg
 • 1008.jpg
 • 1007.jpg
 • 1005.jpg
 • 1004.jpg

Reglement for turritt landevei
(vedtatt av Forbundsstyret 01.12.07)

Generelt vises til UCIs Cycling for All regulations.

Klasser som ikke er beskrevet i dette reglement, må følge reglementet for aktive ritt (KR) eller reglement for trimritt.

Definisjon av turritt landevei
Turritt er et av Norges Cykleforbunds (kretser og klubber) tilbud til alle sykkelinteresserte, og har som formål å være til inspirasjon for mosjon og trening.

§ 1 Godkjennelse/tillatelse
For å kunne arrangere turritt landevei godkjent av NCF, må tillatelse være innhentet fra politi- og veimyndigheter. Arrangøren skal i sin søknad oppgi navn på rittleder. Arrangøren av turritt
skal være tilsluttet NCF.

Arrangøren/rittleder må ha tilstrekkelig kunnskap om reglementet og foreliggende tillatelser. NCF kan oppnevne Teknisk Delegert (TD) som skal påse at reglementet og tillatelser følges.
Omkostninger ved TD dekkes av NCF.

Arrangører må følge ”forskrift om konkurransekjøring på veg åpen for alminnelig ferdsel”, fastsatt av Vegdirektoratet 8. juli 1986. Forskriften er tilgjengelig på følgende internettside:
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19860708-1587.html

§ 2 Lisenser
For å kunne delta i turritt godkjent av NCF, må gyldig helårslisens være løst for konkurranseåret. Deltakere uten helårslisens må løse engangs turrittlisens før start.

Utenlandske deltakere må ha godkjent lisens fra sitt forbund eller avgi egenerklæring på at de deltar på eget ansvar.

Har rytter løst helårslisens, kan ikke vedkommende rytter løse engangslisens. Ryttere med helårslisens melder seg på med sin klubbs navn og kan i tillegg ha med navn tilknyttet en
bedrift. Dette forutsetter klubbens godkjenning. Klubben skal også godkjenne hvilke trøye/drakt som kan benyttes.

Kommersielle Team-navn, som ikke er registrert i NCF, kan ikke benyttes.

§ 3 Startkontingent og påmelding
For alle arrangementer skal startkontingent og påmeldingsfrist være angitt i terminlisten og innbydelsen. Dersom etteranmeldelse godtas kan arrangøren øke startkontingenten med inntil
100 – hundre – prosent.


§ 4 Startinndeling og klasser Startordningen foretas på den måten arrangøren finner praktisk og sikkerhetsmessig forsvarlig sammen med politi- og vegmyndighet.

Særpuljer kan tillates. Med særpulje menes:

• En gruppe ryttere fra samme klubb
• En gruppe ryttere fra forskjellige klubber, men som ovenfor arrangør framstår som en samlet gruppe.

Funksjonshemmede kjører i egnede klasser etter nivå. Startordningen må fremgå av innbydelsen.

Klasseinndelingen for turritt består av ryttere som i konkurranseåret fyller:

Menn Betegnelse Kvinner Betegnelse
17 – 19 år M17 17 – 19 år K17
20 – 29 år M20 20 – 29 år K20
30 – 39 år M30 30 – 39 år K30
40 – 49 år M40 40 – 49 år K40
50 – 59 år M50 50 – 59 år K50
60 – 69 år M60 60 – 69 år K60
70 og eldre M70 70 og eldre K70

Arrangør kan dele inn i 5-års klasser for klassene 20 år og eldre.


§ 5 Sikkerhet og service
Sikkerheten i et turritt er viktig. Både arrangører og deltakerne har ansvar for at sikkerheten i rittet er ivaretatt. Arrangørene må alltid vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å ivareta
sikkerheten, spesielt gjelder dette forhold som gjelder ritt traseen og startordningen.

Arrangørens forhold
a) Farlige og vanskelige punkter i løypen skal være tydelig merket.
b) Arrangørene må sørge for tilstrekkelig vakthold i henhold til gitte tillatelser.
c) Drikkestasjoner bør plasseres for hver 50. km, og være store/brede nok til å romme et stort antall ryttere. Hvis rittet er svært krevende bør denne avstanden forkortes, og i lett trase kan avstanden øke noe. I turritt som er lengre enn 60 km bør det være flere typer drikke og dessuten tilbud på hensiktsmessig fast føde. Drikke- og matstasjonenes plassering skal gjøres kjent for deltakerne før start.
d) Arrangøren plikter å ha en oppsamlerbil bak siste rytter.
e) Sanitet skal være tilstede ved arrangementet. Sanitetstjenesten må være satt opp i forhold til rittets størrelse og lengde. Arrangøren bør utarbeide en beredskapsplan i tilfelle av alvorlige ulykker. Arrangørene bør ha et tilgjengelig kjøretøy som kan frakte personer til sykehus/lege i tilfelle ambulansen er på oppdrag.
f) Et godt kommunikasjonssystem behøves mellom rittleder/arrangør og førstehjelp/lege.
Deltakernes forhold
a) Det er påbudt å benytte CE-godkjent hjelm.
b) I fellesstart skal standard landeveissykkel benyttes. Det er forbudt å montere utstyr for temporitt (konf. NCF Utstyrsreglement)
c) Trafikkreglene skal overholdes, og arrangøren er pliktig til å orientere deltakerne om dette før start.
d) Særpuljer har selv ansvar for å stille med lederbil. Lederbilen må merkes på forskriftsmessig måte.
e) All hjelp/langing må skje på høyre side av veien. Følgekjøretøy er kun tillatt etter avtale med arrangør som sørger for tilstrekkelig merking.
f) Langing/hjelp fra kjøretøy i fart er ikke tillatt.

§ 6 Straffereaksjoner ved reglementsbrudd
Dersom en rytter opptrer uaktsomt, usportslig eller ikke følger veitrafikkreglene, kan arrangøren diskvalifisere rytteren eller eventuelt nekte rytteren å starte. Hvis det foretas diskvalifikasjoner, skal arrangøren innen 10 – ti – dager sende rapport til NCF. Rapporten skal inneholde rytterens navn og begrunnelse for diskvalifikasjonen.

Ved reglementsbrudd fra arrangøren kan NCF ilegge bøter eller frata rettigheter til å arrangere fremtidige ritt.

Ved reglementsbrudd fra rytter/rytters klubb kan NCF ilegge bøter eller foreta andre forføyninger.

§ 7 Tidtaking, resultatlister og premiering
Arrangøren skal tilstrebe å gi deltakerne individuell tid og rangering. Hvordan tidtaking/rangering håndteres skal opplyses i innbydelsen. Resultatlisten settes opp etter klasseinndeling i henhold til § 4. Alle listene skal sendes til forbundet innen 10 – ti – dager etter at arrangementet ble avholdt.

Alle fullførende deltakere skal ha lik premiering. Utforming bestemmes av arrangør. Dette er likevel ikke til hinder for at arrangører kan særskilt, men likt premiere:
- Deltagere som fullfører innen en maksimaltid eller lignende ordning
- Deltagere som har fullført rittet flere ganger
- Deltakere som har fullført et bestemt antall ritt i en rittserie.

Gavepremier kan trekkes ut på tilfeldige startnummer. Det er ikke tillatt med pengepremier. Premiering for innlagte spurter og lignende, skal ikke forekomme i turritt.

§ Trimritt – eget reglement

sparebanken400

sport

peppes400

stamina

benergi

sponsor