• 1008.jpg
 • 1001.jpg
 • 1010.jpg
 • 1009.jpg
 • Grasrot-Plakat-Liggende.jpg
 • 1006.jpg
 • 1007.jpg
 • 1004.jpg
 • 1003.jpg
 • 1002.jpg
 • 1011.jpg
 • 1005.jpg
 • Sparebanden-sykkelkarusell.jpeg

Her kommer innkalling, sakspapirer og annet ifm årsmøtet 2017, som avholdes 14.mars 2018 kl 18:00 i Klubbhytta. 

Vil du stille som kandidat til verv i Bodø CK er det lov å kontakte valgkomiteen og hinte om det... vi har alltid bruk for nye engasjerte medlemmer. 

Leder valgkomié Bjørn-Inge Ingvaldsen (2017-2018)    
Valgkomité Harrald Valen (2017-2018)    
Valgkomité Eirik Dyrnes (2017-2018)    
Vara valgkomité Kristin Hansen (2017-2018)

 møteinnkallelse arsmøte 2017

§ 13 Årsmøtet

 1. Idrettslagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned. 
 2. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

 1. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 2. Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. 
 3. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov.  Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. 
 4. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

Årsmøte dokumenter:

Sak 4. Årsmelding.- fremlegges i møte

Sak 5. Regnskap
Årsregnskap
Resultatrapport

Balanserapport
Revisorgodkjenning

Sak 7. Fastsette kontingent 2019
Forslag til vedtak: Medlemskontingent:
Enkeltmedlem kr 550,- - Fra og med 1. oktober kr 150,-
Familiemedlem kr 800,- - Fra og med 1. oktober kr 200,-
Student kr 200 -   Fra og med 1. oktober kr 50,-

Sak 8. Organisasjonsplan

Sak 9 Budsjett 2018

Sak 10 valg - valgkomittens forslag framlegges i møte

 

sparebanken400

sport

peppes400

stamina

benergi

sponsor

jenter

Bodø Cykleklubb for alle interesserte

Vi har mange grupperinger

Barn, ungdom og junior, seniorer og mosjonister

sponsorer4

Samarbeidspartnere

Vi har gode samarbeidspartnere

Sparebanken 1, Bodø Energi, Peppes Pizza, Stamina og Sport1

image

Vi arrangerer ritt

Festvågrittene og Midnattsolrittet (teknisk arrangør sammen med Midnattsola AS)
Vi arrangerer aktive ritt, turritt, treningsritt, og karuseller 
image

Sosialt